Reconstruction of Zvenigorodskiy overpass bridge

Khoroshevo-Mnevniki district, Khoroshevsky district

Gross Area: 3721 m2
Overpass: 0,6 km
Reconstraction of roads: 1,2 km
Put into operation: 2015