Reconstruction of Volokolamskoye highway from MKAD to Leningradskoye highway, stage 1.1

Sokol district, Pokrovskoye-Streshnevo district, section from MKAD to Moscow Canal

Reconstruction of Volokolamskoye highway: 1,8 km
Transit overpass: 0,5 km
Road: 0,3 km
Сrosswalks: 2 - construction, 1 - reconstruction
Put into operation: 2016