Reconstruction of the railway bridge across the Rusakovskaya str.

Moscow, Sokolniki and Krasnoselskiy districts, section of the Rusakovskaya str. from Lesnoryadskaya str. to Zhebrunova str.

Length of the bridge: 74,3 m
Number of the bridge spans: 3
Length of the bridge spans : 23,6 m
Put into operation: 2016