Palace of Winter Sports at Khodynka

Khoroshevskoye shosse, estate 38

Gross Area: 61,300 m2
Put into operation: 2006-2007